Magazyn nurkowy NURAS.info - prześlij artykuł

Krok 1: Podaje swoje dane

Imię i nazwisko autora
Adres e-mail
Tytuł

1. Oświadczam, iż jestem autorem w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych przesyłanego za pomocą niniejszego formularza artykułu i wszystkich jego elementów składowych w szczelności zdjęć, rysunków, map.

2. Jako autor wyżej wymienionego dzieła oświadczam, iż:

a) Powyższe dzieło ma charakter oryginalny, twórczy i indywidualny, spełniając wymogi przynależne utworowi w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

b) Oświadczam także, że dzieło nie jest obciążone autorskimi prawami majątkowymi osób trzecich.

c) Posiadam niezbędne uprawnienia do zezwolenia na korzystanie z dzieła w zakresie praw autorskich oraz praw pokrewnych i że przysługujące mi jako twórcy prawa nie są w jakikolwiek sposób obciążone lub ograniczone prawami osób trzecich.

3. Udzielam nieodpłatnej licencji pełnej na rzecz Przedsiębiorstwa Wielobranżowego CEZALEX z siedzibą w Olsztynie przy ul. Artyleryjskiej 3, wydawcę Magazynu Nurkowego Nuras.info, zwaną dalej Redakcją, w szczególności do zamieszczania dzieła na stronie internetowej oraz w materiałach edukacyjnych i informacyjnych wydawanych lub rozpowszechnianych przez Redakcję. Redakcja ma prawo dokonywać w dziele skrótów, które uzna za konieczne.

4. Licencja obejmuje pola eksploatacji:

a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu - wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,

b) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono - wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy.

5. W zakresie rozpowszechniania utworu licencja obejmuje w szczególności - publiczne udostępnianie utworu bez odpłatności w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym także poprzez wprowadzanie dzieła do pamięci komputera, rozpowszechnienie w Internecie, nadawanie za pomocą wizji i fonii przewodowej i bezprzewodowej, za pośrednictwem stacji naziemnych oraz za pośrednictwem satelity, a także nadawanie integralne z inną stacją radiową lub telewizyjną.

6. Jako autor dzieła określonego w pkt 1 składam poniższe oświadczenie i upoważniam Redakcję do użycia i przekazania tego oświadczenia osobom trzecim: "Udzielam licencji otwartej nieodpłatnej na korzystanie z dzieła przez wszelkie osoby tym zainteresowane pod warunkiem wykorzystywania dzieła w sposób nieodpłatny wyłącznie w celach dydaktycznych lub edukacyjnych i pod warunkiem ujawnienia moich praw autorskich do dzieła."

Akceptuję powyższe warunki

Powrót do strony głównej

W przypadku powtarzających się problemów z wgrywaniem plików
prosimy o kontakt z redakcją.